Links

Studi di Estetica (1973 - 2013) – http://studidiestetica.it

Società Italiana di Estetica – http://www.siestetica.it

European Society of Aesthetics – http://www.eurosa.org

Freie Universität Berlin – http://www.fu-berlin.de

Università di Bologna – http://www.unibo.it/it

University College Cork – http://www.ucc.ie/en/

Università di Ferrara – http://www.unife.it

Université de Fribourg – http://www.unifr.ch/

Université de Genève – http://www.unige.ch

Université Lyon III – http://www.univ-lyon3.fr

Universidad Autónoma de Madrid – http://www.uam.es

Università di Milano – http://www.unimi.it

Politecnico di Milano – http://www.polimi.it

Università di Modena e Reggio Emilia – http://www.unimore.it

Université Paris Ouest – https://www.u-paris10.fr

Università di Parma – http://www.unipr.it

Sapienza Università di Roma – http://www.uniroma1.it

Università di Roma Tre – http://www.uniroma3.it